277
registered users
891
registered birds
61
uploaded photos

Privacy Policy

Vážení uživatelé,

v tomto dokumentu naleznete základní pravidla ohledně šetrného nakládání s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte v rámci přístupu na stránky birdifly.com a při naší vzájemné komunikaci.

TIP

Abyste nemuseli složitě hledat další podrobnosti ohledně základní právní úpravy, která se vztahuje na naše jednání, odkazujeme na základní právní předpis, kterým je čl. 5 až 7 a 44 až 50 nařízení EP a rady EU č. 2016/679 (GDPR) - ochrana osobních údajů.

NAŠE ÚDAJE

Provozovatelem stránek birdifly.com a správcem osobních údajů je společnost Birdifly s.r.o., IČ 294 12 668, se sídlem Tyršova 182, 256 01 Benešov.

Kontaktovat nás můžete přes e-mailovou adresu info@birdifly.com.

Vámi poskytnuté osobní údaje chráníme a zpracováváme podle příslušných právních předpisů. Pro účely fungování našich stránek a poskytování služeb není potřeba zpracovávat žádné citlivé osobní údaje.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V soulasu s obecnými zásadami se snažíme minimalizovat objem údajů, které jsou nutné pro přihlášení do Vašeho profilu a návazné poskytování služeb. Vždy postačuje uvedení Vašeho jména a příjmení, e-mailu a státu (případně oblasti, telefonního čísla, chovaných druhů a odkazů na webové stránky). Vaše osobní údaje uvádíte v rámci zřízení a následného užívání Vašeho profilu na stránkách birdifly.com díky němuž můžete komunikovat s dalšími chovateli ptactva. Vaše údaje jsou viditelné v rozsahu e-mailová adresa, jméno a příjmení; dále pak údaje, které do svého profilu zadáte (stát, oblast, telefon, e-mail, chované druhy a další informace, které uvedete v rámci profilu, případně v rámci ostatních funkcí webu) i pro další uživatele našich stránek, kteří u nás zřídili svůj profil. Vaše osobní údaje zpracováváme ve formě databáze. Máme nastavená pravidla pro zamezení úniku dat a ochranu údajů před jejím zneužitím.

V případě, že je Vám méně než 16 let, udělením souhlasu berete na vědomí skutečnost, že ke zpracování Vašich osobních údajů byl vyjádřen souhlas osobou, která k Vám vykonává rodičovskou odpovědnost.

S ohledem na přísná pravidla ochrany osobních údajů dochází z naší strany ke zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu pouze pro účely:

  • zřízení profilu,
  • fungování profilu, včetně zveřejnění Vašich osobních údajů v rozsahu (stát, oblast, telefon, e-mail, chované druhy a další informace, které uvedete v rámci profilu, případně v rámci ostatních funkcí webu) pro další registrované uživatele našich stránek,
  • naši vzájemnou komunikaci
  • anonymizovaná analytika využívání v rámci přístupu na stránky birdifly.com

V případě cookies je pak účelem zpracování zajištění funkčnosti našich stránek birdifly.com, jedná se o tzv. technická cookies, která zajišťuji jejich správné zobrazení.

Na druhou stranu i my se snažíme o vylepšování našich služeb, k čemuž nám slouží různá marketingová měření. V takovém případě, pokud k tomu od Vás obdržíme konkrétní souhlas, předali bychom Vaše osobní údaje v rozsahu E-mail, jméno a příjmení k dalšímu zpracování. Jedná se o jejich použití v zašifrované podobě pro spárování s databází níže uvedených poskytovatelů elektronických služeb. Pro účely marketingových měření využíváme po udělení Vašeho souhlasu ve vyskakovací liště též tzv. analytických cookies.

Vaše údaje, které jste vyplnili při zřízení profilu by po udělení souhlasu byly v zašifrované podobě hash poskytnuty společnostem se sídlem na území EHP (EU) a USA. Jedná se výlučně o společnosti, se kterými máme uzavřené příslušné smlouvy o poskytování elektronických služeb s důrazem na maximální soulad veškerých postupů s GDPR:

TIP

Sledujeme aktuální vývoj:

rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18 - Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Ltd a Maxmillianu Schremsovi ze dne 16. 7. 2020:
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/20200724_edpb_faqoncjeuc31118_cs.pdf
a stanoviska a pokyny Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/

HASH - co to je: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hašovací_funkce

Především se vždy snažíme snažíme o to, aby nebylo jakkoliv možné, díky užitému systému šifrování, párovat předaná data s konkrétními osobami. Dále též průběžně vyhodnocujeme případná rizika a maximálně chráníme Vaše data před možným zneužitím.

Pokud souhlasíte s uvedeným způsobem zpracování Vašich osobních údajů zaškrtněte prosím políčko „souhlasím se zpracováním osobních údajů“ v rámci žádosti o zřízení profilu.

Technická i analytická cookies zpracováváme automaticky, přičemž ke zpracování analytických cookies dochází po udělení Vašeho souhlasu zaškrtnutím políčka „rozumím“ ve vyskakovací liště v zápatí stránek. Neudělení souhlasu se zpracováním analytických cookies nemá za následek nemožnost přistupovat naše stránky.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů včetně analytických cookies můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu info@birdifly.com. Odvolání souhlasu je pak samozřejmě účinné i ve vztahu k předávání údajů výše uvedeným společnostem. Odvoláním souhlasu dochází zároveň k zneplatnění Vašeho profilu.

Pokud máte zájem upravit, změnit nebo opravit poskytnuté osobní údaje, lze to snadno v Nastavení Vašeho profilu s výjimkou e-mailové adresy, jména a příjmení - v těchto konkrétních případech nás kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@birdifly.com

Vaše osobní údaje u nás budou uloženy po dobu trvání platnosti Vašeho profilu a v případě zneplatnění profilu dojde nejpozději do 3 měsíců k automatickému smazání.

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré potřebné kontakty naleznete zde: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10&p1=1277.

Děkujeme
za Birdifly s.r.o.
Tomáš Strachota, jednatel

Benešov, říjen 2021

IMG
IMG
IMG
IMG
© 2024 Birdifly Privacy Policy Cookies Settings